prihlasenyprihlasit | registrovat

Dokumentácia

jQuery API

 • .add()

  Pridá elementy do vybraných elementov.

 • .addClass()

  Pridáva špecifickú triedu/triedy, všetkým vybraným elementom.

 • .ajaxComplete()

  Pripojené funkcie sa musia uskutočniť vždy keď je AJAX požiadavka ukončená. Jedná sa o Ajax udalosť.

 • .ajaxError()

  Handler bude zavolaný, keď Ajax požiadavka skončí chybou. Toto je Ajax udalosť.

 • .ajaxSend()

  Pripojené funkcie, ktoré majú byť vykonané pred poslaním AJAX požiadavky. Jedná sa o Ajax udalosť.

 • .ajaxStart()

  Handler bude zavolaný, keď začne prvá Ajax požiadavka. Toto je Ajax udalosť.

 • .ajaxStop()

  Handler bude zavolaný, keď sú skončené všetky Ajax požiadavky. Toto je Ajax udalosť.

 • .ajaxSuccess()

  Pripojene funkcie, sa musia uskutocnit vzdy, ked je AJAX poziadavka uspesne skoncena. Jedna sa o Ajax Udalost.

 • *

  Vyberie všetky elementy.

 • .andSelf()

 • .animate()

  Vykonat zvolenu animaciu zvolenim CSS vlastnosti.

 • :animated

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú práve animované.

 • .append()

  Vloží obsah, určený ako parameter, na konci každého elementu v zvolených elementoch.

 • .appendTo()

  Vložiť každý element zo zvolených elementov na koniec cieľa.

 • .attr()

  Ziska hodnotu atributu prveho zo zvolenych elementov.

 • [attribute]

  Plati pre vsetky elementy, ktore su specifikovane atributom. Poznamka "@" pred menom atributu bol zatrateny od verzie 1.2

 • .bind()

  Pripojí handler na udalosť pre elementy.

 • .blur()

  Zviaže spracovanie udalosti na "blur" JavaScript udalosť, alebo podnet, že udalosť je na elemente.

 • :button

  Vyberie všetky button elementy a elementy typu button.

 • .change()

  Zviaže spracovanie udalosti na "change" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :checkbox

  Vyberie všetky elementy typu checkbox.

 • :checked

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú zaškrtnuté.

 • .children()

 • .class

  Vyberie všetky elementy s podaným class atribútom.

 • .clearQueue()

  Odstrani z radu vsetky polozky, ktore este neboli spustene.

 • .click()

  Zviaže spracovanie udalosti na "click" udalosť JavaScript, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .closest()

 • :contains()

  Vyberie všetky elementy, ktoré obsahujú zadaný text.

 • .contents()

 • .context

  DOM uzol kontext povodne zalozeny na jQuery(); ak ziadny nebol, potom kontext bude rovny dokumentu.

 • .css()

  Vráti hodnotu vlastnosti style prvého z vybraných elementov.

 • .data()

  Vráti hodnotu nazývanú úložisko dát pre element, ako je stanovené na základe data(key, value).

 • .dblclick()

  Zviaže spracovanie udalosti na "dblclick" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .delay()

  Nastavi casovac oneskorenia vykonavani sekvencii poloziek vo fronte.

 • .delegate()

  Pripojí handler do jednej alebo viacero udalostí pre všetky elementy, ktoré zodpovedajú selektoru, teraz alebo v budúcnosti, na základe konkrétneho súboru root elementov.

 • .dequeue()

  Odstrani frontu funkcie z prednej casti fronty a spusti ho.

 • .die()

  Odstráni udalosť handler predtým k nim pripojené .live() z elementov.

 • :disabled

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú zakázané.

 • each(callback)

  Spusti funkciu v ramci kazdeho zhodneho elentu.

 • element

  Plati pre vsetky elementy s danym nazvom.

 • :empty

  Vyberie všetky elementy, ktoré nemajú potomkov.

 • :enabled

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú povolené.

 • .end()

 • .eq()

  Redukuje vybrané elementy na jeden špecifický index.

 • :eq() Selektor

  Vybere element s indexom n zo zvolenych elementov.

 • .error()

  Zviaže spracovanie udalosti na "error" JavaScript udalosť.

 • :even

  Vyberie párne elementy, číslované od nuly. Pozri tiež nepárne (odd).

 • event.currentTarget

  Súčasný DOM element vo vnútri udalosti bubbling phase.

 • event.data

  Contains the optional data passed to jQuery.fn.bind when the current executing handler was bound.

 • event.isDefaultPrevented()

  Vráti, či event.preventDefault() bol niekedy volaný na tomto objektu udalosti.

 • event.isImmediatePropagationStopped()

  Vráti, či event.stopImmediatePropagation() bol niekedy volaný na tomto objektu udalosti.

 • event.isPropagationStopped()

  Vráti, či event.stopPropagation() bol niekedy volaný na tomto objektu udalosti.

 • event.pageX

  Poloha myši vzhľadom k ľavému okraju dokumentu.

 • event.pageY

  Poloha myši vzhľadom k hornému okraju dokumentu.

 • event.preventDefault()

  Ak je táto metóda volaná, bude predvolenú akciu udalosti nebude spustená.

 • event.relatedTarget

  Iný DOM element spojený s udalosťou, ak existuje.

 • event.result

  Tento atribút obsahuje naposledy vrátenú hodnotu do spracovania udalosti, ktorá bola spustená touto udalosťou, ale iba ak bola hodnota definovaná.

 • event.stopImmediatePropagation()

  Keeps the rest of the handlers from being executed and prevents the event from bubbling up the DOM tree

 • event.stopPropagation()

  Prevents the event from bubbling up the DOM tree, preventing any parent handlers from being notified of the event.

 • event.target

  DOM element, ktorý inicializuje udalosť.

 • event.timeStamp

  Tento atribút vracia počet milisekúnd od 1. januára 1970, keď je udalosť spustená.

 • event.type

  Popisuje charakter udalosti.

 • event.which

  Za kľúčové tlačidlo alebo udalosti, tento atribút uvádza konkrétne tlačidlo alebo tlačidlo, ktoré bolo stlačené.

 • .fadeIn()

  Zobrazit zvolene elementy postupnym zobrazovanim.

 • .fadeOut()

  Skryt zvolene elementy postupnym spriehladnovanim.

 • .fadeTo()

  Nastavit prehliadnost zvolenych elementov.

 • :file

  Vyberie všetky input elementy typu file.

 • .filter()

  Redukuje výber elementov na tie, ktoré zodpovedajú selektoru alebo prejdu testovacou funkciou.

 • .find()

 • .first()

 • :first-child

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú prvým potomkom svojich rodičov.

 • :first

  Vyberie prvý vybraný element.

 • .focus()

  Zviaže spracovanie udalosti na "focus" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .focusin()

  Zviaže spracovanie udalosti na "focusin" JavaScript udalosť.

 • .focusout()

  Zviaže spracovanie udalosti na "focusout" JavaScript udalosť.

 • get( )

  Vybere vsetky zhodne DOM elementy.

 • :gt()

  Plati pre vsetky elementy od daneho indexu.

 • .has()

 • :has()

  Označí elementy, ktoré obsahujú aspoň jeden element, ktorý zodpovedá danému selektoru.

 • .hasClass()

  Zisťuje, či niektorí z prvkov obsahuje danú triedu.

 • :header

  Plati pre vsetky elementy, ktore su nadpisy, ako h1, h2, h3, a podobne.

 • .height()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov.

 • :hidden

  Označí všetky elementy, ktoré sú skryté.

 • .hide()

  Skryje vybrané elementy.

 • .hover()

  Previaže dva handlere do zvolených elementov, ktoré majú byť vykonané, keď ukazovateľ myši vstúpi a opustí elementy.

 • .html()

  Ziska html obsah prveho zo zvolenych elementov.

 • id

  Vyberie jeden element s podaným id atribútom.

 • :image

  Plati pre vsetky input elementytypu image.

 • index( subject )

  Vyhladava vsetky zhodne elementy objektu a vrati index elementu. Ak sa najde, zacina nulou. Ak je jQuery objekt najdeny, iba prvy element je oznaceny.

 • .innerHeight()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding ale bez border.

 • .innerWidth()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov vrátane padding ale bez border.

 • :input

  Vyberie všetky input, textarea, select a button elementy.

 • .is()

 • jQuery()

  Tato funkcia akceptuje retazec obsahujuci CSS selektor, ktory je neskor pouzity na niekolkov vyhovujucich prvkov.

 • jQuery.ajax()

  Nacitanie vzdialenej stranky pomocou HTTP poziadavky

 • jQuery.ajaxSetup()

  Nastaví globálne nastavenia pre AJAX požiadavky.

 • jQuery.extend(object)

  Extends the jQuery object itself.

 • jQuery.fn.extend(object)

  Extends the jQuery element set to provide new methods (used to make a typical jQuery plugin).

 • jQuery.fx.off

  Globalne vypne vsetky animacie.

 • jQuery.get()

  Načíta vzdialenú stránku použitím HTTP GET požiadavky.

 • jQuery.getJSON()

  Načíta dáta používajúce HTTP GET požiadavku.

 • jQuery.getScript()

  Nacita a spracuje lokalny Jacascript subor pouzivajuci HTTP GET poziadavku.

 • jQuery.holdReady()

  Zdrží alebo povolí vykonanie jQuery ready udalosti.

 • jQuery.noConflict()

  jQuery sa vzdá kontroly nad $ premennou.

 • jQuery.param()

  Vytvori zretazenu reprezentaciu pola alebo objektu, vhodne pre pouzitie URL pozadovany retazec alebo Ajax pozidavku.

 • jQuery.post()

  Nacita udaje zo servera pomocou HTTP POST poziadavky.

 • jQuery.proxy()

  Vezme funkciu a vráti novú, ktorá bude mať vždy špeciálne súvislosti.

 • jQuery.sub()

  Vytvorí novú kópiu jQuery, ktorej vlastnosti a metódy môžu byť zmenené bez ovplyvnenia pôvodného jQuery objektu.

 • jQuery.when()

  Poskytuje spôsob, ako vykonávať callback funkcie na základe jedného alebo viacerých objektov, obvykle Deferred objekty, ktoré predstavujú asynchrónne udalosti.

 • .keydown()

  Zviaže spracovanie udalosti na "keydown" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .keypress()

  Zviaže spracovanie udalosti na "keypress" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .keyup()

  Zviaže spracovanie udalosti na "keyup" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :last

  Plati pre posledny vybrany element.

 • :last-child

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú posledným potomkom svojich rodičov.

 • length

  Pocet elementov v jQuery objekte.

 • .load()

  Načíta dáta zo servera a vloží vrátené HTML do vybraného elementu.

 • :lt(index)

  Plati pre vsetky elementy do daneho indexu.

 • .map()

 • .mousedown()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mousedown" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseenter()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseenter" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseleave()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseleave" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mousemove()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mousemove" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseout()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseout" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseover()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseover" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseup()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseup" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .next()

 • .nextAll()

 • .nextUntil()

 • .not()

  Odstráni element z vybraných elementov.

 • :not(selector)

  Filtruje vsetky elementy pre ktore plati zvoleny selektor.

 • :nth-child(index/even/odd/equation)

  Plati pre vsetky elemety, ktore su n-tym dietatom svojho rodica alebo su rodicmi parnych alebo neparnych deti.

 • :odd

  Vyberie nepárne elementy, číslovane od nuly. Pozri tiež párne (even).

 • .offset()

  Získa aktuálne odsadenie prvého z vybraných elementov v pixeloch, relatívne k dokumentu.

 • .offsetParent()

 • .one()

  Pripojí handler na udalosť pre elementy. Handler sa vykoná maximálne raz pre element.

 • :only-child

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú potomkom svojho rodiča.

 • .outerHeight()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding a border.

 • .outerWidth()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov vrátane padding a border.

 • .parent()

  Získa rodiča pre každý element z vybraných elementov, prípadne vyfiltruje podľa selektora.

 • :parent

  Označí všetky elementy, ktoré sú rodičmi iných elementov obsahujúce text.

 • .parents()

 • .parentsUntil()

 • :password

  Vyberie všetky elementy typu password.

 • .position()

  Získa aktuálne súradnice prvého z vybraných elementov, vzhľadom na offset rodiča.

 • predchadzajuci + nasledujuce

  Plati pre vsetky nasledujuce elementy specifikovane ako "nasledujuce", ktore su dalsimi elementami speicikovane "predchadzajucimi".

 • predchadzajuci ~ surodenci

  Plati pre vsetky elementy pred "predosli" element pre ktoreho plati ze su "surodenci" selektoru.

 • predok potomka

  Plati pre vsetky prvky potomkov specifikovane ako "potomok" urcenych jeho "predchodcom".

 • .prev()

 • .prevAll()

 • .prevUntil()

 • .queue()

  Vracia odkaz na prvy prvok fronty (ktory je polom funkcii).

 • :radio

  Vyberie všetky elementy typu radio.

 • .ready()

  Funkcia, ktorá sa vykoná keď sa DOM úplne načíta.

 • .removeAttr()

  Odstrani atribut z kazdeho zo zvolenych elementov.

 • .removeClass()

  Odstráni jednu alebo viacero tried, alebo všetky triedy zo všetkých vybraných elementov.

 • .removeData()

  Odstranuje nazov uloziska dat pre elementy.

 • :reset

  Plati pre vsetky input elementy typu reset.

 • .resize()

  Bind spracovanie udalosti na "veľkosť" JavaScript udalosť, alebo podnet, že udalosť na element.

 • rodic > dieta

  Plati pre vsetky elementy deti specifikovane ako "dieta" elementov specifikovanych jeho "rodicom".

 • .scroll()

  Zviaže spracovanie udalosti na "scroll" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .scrollLeft()

  Získa aktuálnu horizontálnu polohu posuvníka pre prvý z vybraných elementov.

 • .scrollTop()

  Získa aktuálnu vertikálnu polohu posuvníka pre prvý z vybraných elementov.

 • .select()

  Zviaže spracovanie udalosti na "select" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :selected

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú selected.

 • .selector

  Selektor zastupujuci selektor povodne zalozeny na jQuery().

 • selektor1, selektor2, selektorN

  Plati pre kombinaciu vysledkov vsetkych uvedenych selektorov.

 • .serialize()

  Zakóduje zoznam elementov ako reťazec pre požiadavku.

 • .serializeArray()

  Zakóduje zoznam elementov ako pole názvov a hodnôt.

 • .show()

  Zobrazí vybrané elementy.

 • .siblings()

 • .size()

  Vráti počet elementov v jQuery objekte.

 • .slice()

 • .slideDown()

  Zobrazí vybrané elementy s posuvným pohybom.

 • .slideToggle()

  Zobrazi alebo skryje elementy s posuvnym pohybom.

 • .slideUp()

  Skryje zvolene elementy s posuvnym pohybom.

 • .stop()

  Zastavi prave prebiehajuccu animaciu zvolenych elementov.

 • .submit()

  Zviaže spracovanie udalosti na "submit" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :submit

  Vyberie všetky input elementy typu submit.

 • .text()

  Ziska text zo vsetkych zvolenych elementov vratane ich potomkov.

 • :text

  Vyberie všetky input elementy typu text.

 • .toggle()

  Zviaze dva alebo viac funkcii pre zvolene elementy, ktore maju byt striedavo realizovane pri klikani.

 • .toggleClass()

  Prida alebo odstrani triedu z kazdeho zo zvolenych prvkov, v zavislosti na pritomnosti triedy alebo hodnoty pre argument prepinaca.

 • .trigger()

  Zviaže spracovanie udalosti na "trigger" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .triggerHandler()

  Vykoná všetky handlere spojené s elementami pre udalosť.

 • .unbind()

  Odstrániť predtým pripojené spracovanie udalosti z elementov.

 • .undelegate()

  Odstráni ovládač z udalosti pre všetky elementy, ktoré zodpovedajú aktuálnemu selektoru, teraz alebo v budúcnosti, na základe konkrétneho súboru root elementov.

 • .unload()

  Zviaže spracovanie udalosti na "unload" JavaScript udalosť.

 • .val()

  Ziska aktualnu hodnotu prveho zvoleneho elementu.

 • :visible

  Plati pre vsetky elementy ktore su viditelne.

 • .width()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting