prihlasenyprihlasit | registrovat

.slideUp()

kategorie: Efekty

.slideUp() vráti:

Skryje zvolene elementy s posuvnym pohybom.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting