prihlasenyprihlasit | registrovat

API

Selektory

Každá činnosť vykonávaná s jQuery vyžaduje cieľ, napríklad na skrytie alebo zobrazenie elementu na stránke, musí najskôr nájsť daný prvok. To urobíme za pomoci jQuery selektorov. jQuery ponuka výkonnú sadu nástrojov pre zodpovedajúci súbor elementov

 • *

  Vyberie všetky elementy.

 • :animated

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú práve animované.

 • [attribute]

  Plati pre vsetky elementy, ktore su specifikovane atributom. Poznamka "@" pred menom atributu bol zatrateny od verzie 1.2

 • .bind()

  Pripojí handler na udalosť pre elementy.

 • .blur()

  Zviaže spracovanie udalosti na "blur" JavaScript udalosť, alebo podnet, že udalosť je na elemente.

 • :button

  Vyberie všetky button elementy a elementy typu button.

 • .change()

  Zviaže spracovanie udalosti na "change" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :checkbox

  Vyberie všetky elementy typu checkbox.

 • :checked

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú zaškrtnuté.

 • .class

  Vyberie všetky elementy s podaným class atribútom.

 • .clearQueue()

  Odstrani z radu vsetky polozky, ktore este neboli spustene.

 • .click()

  Zviaže spracovanie udalosti na "click" udalosť JavaScript, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :contains()

  Vyberie všetky elementy, ktoré obsahujú zadaný text.

 • .data()

  Vráti hodnotu nazývanú úložisko dát pre element, ako je stanovené na základe data(key, value).

 • .dblclick()

  Zviaže spracovanie udalosti na "dblclick" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .delegate()

  Pripojí handler do jednej alebo viacero udalostí pre všetky elementy, ktoré zodpovedajú selektoru, teraz alebo v budúcnosti, na základe konkrétneho súboru root elementov.

 • .dequeue()

  Odstrani frontu funkcie z prednej casti fronty a spusti ho.

 • .die()

  Odstráni udalosť handler predtým k nim pripojené .live() z elementov.

 • :disabled

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú zakázané.

 • element

  Plati pre vsetky elementy s danym nazvom.

 • :empty

  Vyberie všetky elementy, ktoré nemajú potomkov.

 • :enabled

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú povolené.

 • :eq() Selektor

  Vybere element s indexom n zo zvolenych elementov.

 • .error()

  Zviaže spracovanie udalosti na "error" JavaScript udalosť.

 • :even

  Vyberie párne elementy, číslované od nuly. Pozri tiež nepárne (odd).

 • event.currentTarget

  Súčasný DOM element vo vnútri udalosti bubbling phase.

 • event.data

  Contains the optional data passed to jQuery.fn.bind when the current executing handler was bound.

 • event.isDefaultPrevented()

  Vráti, či event.preventDefault() bol niekedy volaný na tomto objektu udalosti.

 • event.isImmediatePropagationStopped()

  Vráti, či event.stopImmediatePropagation() bol niekedy volaný na tomto objektu udalosti.

 • event.isPropagationStopped()

  Vráti, či event.stopPropagation() bol niekedy volaný na tomto objektu udalosti.

 • event.pageX

  Poloha myši vzhľadom k ľavému okraju dokumentu.

 • event.pageY

  Poloha myši vzhľadom k hornému okraju dokumentu.

 • event.preventDefault()

  Ak je táto metóda volaná, bude predvolenú akciu udalosti nebude spustená.

 • event.relatedTarget

  Iný DOM element spojený s udalosťou, ak existuje.

 • event.result

  Tento atribút obsahuje naposledy vrátenú hodnotu do spracovania udalosti, ktorá bola spustená touto udalosťou, ale iba ak bola hodnota definovaná.

 • event.stopImmediatePropagation()

  Keeps the rest of the handlers from being executed and prevents the event from bubbling up the DOM tree

 • event.stopPropagation()

  Prevents the event from bubbling up the DOM tree, preventing any parent handlers from being notified of the event.

 • event.target

  DOM element, ktorý inicializuje udalosť.

 • event.timeStamp

  Tento atribút vracia počet milisekúnd od 1. januára 1970, keď je udalosť spustená.

 • event.type

  Popisuje charakter udalosti.

 • event.which

  Za kľúčové tlačidlo alebo udalosti, tento atribút uvádza konkrétne tlačidlo alebo tlačidlo, ktoré bolo stlačené.

 • :file

  Vyberie všetky input elementy typu file.

 • :first-child

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú prvým potomkom svojich rodičov.

 • :first

  Vyberie prvý vybraný element.

 • .focus()

  Zviaže spracovanie udalosti na "focus" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .focusin()

  Zviaže spracovanie udalosti na "focusin" JavaScript udalosť.

 • .focusout()

  Zviaže spracovanie udalosti na "focusout" JavaScript udalosť.

 • :gt()

  Plati pre vsetky elementy od daneho indexu.

 • :has()

  Označí elementy, ktoré obsahujú aspoň jeden element, ktorý zodpovedá danému selektoru.

 • :header

  Plati pre vsetky elementy, ktore su nadpisy, ako h1, h2, h3, a podobne.

 • :hidden

  Označí všetky elementy, ktoré sú skryté.

 • .hover()

  Previaže dva handlere do zvolených elementov, ktoré majú byť vykonané, keď ukazovateľ myši vstúpi a opustí elementy.

 • id

  Vyberie jeden element s podaným id atribútom.

 • :image

  Plati pre vsetky input elementytypu image.

 • :input

  Vyberie všetky input, textarea, select a button elementy.

 • jQuery.proxy()

  Vezme funkciu a vráti novú, ktorá bude mať vždy špeciálne súvislosti.

 • .keydown()

  Zviaže spracovanie udalosti na "keydown" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .keypress()

  Zviaže spracovanie udalosti na "keypress" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .keyup()

  Zviaže spracovanie udalosti na "keyup" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :last

  Plati pre posledny vybrany element.

 • :last-child

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú posledným potomkom svojich rodičov.

 • length

  Pocet elementov v jQuery objekte.

 • :lt(index)

  Plati pre vsetky elementy do daneho indexu.

 • .mousedown()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mousedown" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseenter()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseenter" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseleave()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseleave" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mousemove()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mousemove" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseout()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseout" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseover()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseover" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .mouseup()

  Zviaže spracovanie udalosti na "mouseup" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :not(selector)

  Filtruje vsetky elementy pre ktore plati zvoleny selektor.

 • :nth-child(index/even/odd/equation)

  Plati pre vsetky elemety, ktore su n-tym dietatom svojho rodica alebo su rodicmi parnych alebo neparnych deti.

 • :odd

  Vyberie nepárne elementy, číslovane od nuly. Pozri tiež párne (even).

 • .one()

  Pripojí handler na udalosť pre elementy. Handler sa vykoná maximálne raz pre element.

 • :only-child

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú potomkom svojho rodiča.

 • :parent

  Označí všetky elementy, ktoré sú rodičmi iných elementov obsahujúce text.

 • :password

  Vyberie všetky elementy typu password.

 • predchadzajuci + nasledujuce

  Plati pre vsetky nasledujuce elementy specifikovane ako "nasledujuce", ktore su dalsimi elementami speicikovane "predchadzajucimi".

 • predchadzajuci ~ surodenci

  Plati pre vsetky elementy pred "predosli" element pre ktoreho plati ze su "surodenci" selektoru.

 • predok potomka

  Plati pre vsetky prvky potomkov specifikovane ako "potomok" urcenych jeho "predchodcom".

 • .queue()

  Vracia odkaz na prvy prvok fronty (ktory je polom funkcii).

 • :radio

  Vyberie všetky elementy typu radio.

 • .ready()

  Funkcia, ktorá sa vykoná keď sa DOM úplne načíta.

 • .removeData()

  Odstranuje nazov uloziska dat pre elementy.

 • :reset

  Plati pre vsetky input elementy typu reset.

 • .resize()

  Bind spracovanie udalosti na "veľkosť" JavaScript udalosť, alebo podnet, že udalosť na element.

 • rodic > dieta

  Plati pre vsetky elementy deti specifikovane ako "dieta" elementov specifikovanych jeho "rodicom".

 • .scroll()

  Zviaže spracovanie udalosti na "scroll" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .select()

  Zviaže spracovanie udalosti na "select" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :selected

  Vyberie všetky elementy, ktoré sú selected.

 • selektor1, selektor2, selektorN

  Plati pre kombinaciu vysledkov vsetkych uvedenych selektorov.

 • .size()

  Vráti počet elementov v jQuery objekte.

 • .submit()

  Zviaže spracovanie udalosti na "submit" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • :submit

  Vyberie všetky input elementy typu submit.

 • :text

  Vyberie všetky input elementy typu text.

 • .toggle()

  Zviaže spracovanie udalosti na "toggle" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .trigger()

  Zviaže spracovanie udalosti na "trigger" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

 • .triggerHandler()

  Vykoná všetky handlere spojené s elementami pre udalosť.

 • .unbind()

  Odstrániť predtým pripojené spracovanie udalosti z elementov.

 • .undelegate()

  Odstráni ovládač z udalosti pre všetky elementy, ktoré zodpovedajú aktuálnemu selektoru, teraz alebo v budúcnosti, na základe konkrétneho súboru root elementov.

 • .unload()

  Zviaže spracovanie udalosti na "unload" JavaScript udalosť.

 • :visible

  Plati pre vsetky elementy ktore su viditelne.

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting